Política de privadesa

Raó social: Ajuntament de la Torre de Capdella
Adreça: plaça de l’Ajuntament, 1
CP: 25515 LA TORRE DE CAPDELLA – Lleida
CIF: P2528400A
Correu electrònic: info@museuhidroelecticdecapdella.cat
Tel: 973 66 30 01

En compliment del que estableix el Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment del RGPD pot exercir els seus drets ARCO davant de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb adreça a la plaça de l’Ajuntament, 1, 25515, la Torre de Capdella, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fos el destinatari, li demanem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva Política de privadesa, ha de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, com ara, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la mateixa Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic pugui establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació amb aquest, fos necessària.